Regulamin Szkoleń

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i kursach organizowanych przez Centrum Edukacji Kynologicznej Zuzik.

 Organizator i uczestnicy kursów/szkoleń 

 1. Szkolenia/kursy organizuje Centrum Edukacji Kynologicznej Zuzik Piotr Awencki z siedzibą w Warszawie przy ul. Przytyk 7/33, NIP: 118-078-89-57, REGON: 142076088.
 2. Udział w szkoleniu/kursie mogą wziąć osoby, które dokonały prawidłowej rejestracji w serwisie internetowym pod adresem www.zuzik.pl oraz dopełniły wymaganych formalności.
 3. Szkolenia/kursy organizowane są w zakresie i w terminach szczegółowo opisanych w harmonogramie szkoleń/kursów.
 4. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/kursach może być przez Organizatora ograniczana. O ilości osób w każdym ze szkoleń/kursów będzie decydował Organizator. O przydzieleniu wolnych miejsc decyduje kolejność dokonanych zgłoszeń potwierdzonych wpłatą zadatku.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych szkoleń/kursów, o czym poinformuje zainteresowanych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych szkoleń/kursów w dniu ich rozpoczęcia z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora, o czym poinformuje zainteresowanych z minimum godzinnym wyprzedzeniem.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania szkolenia/kursu, jeżeli na dany termin zgłosi się zbyt mała liczba osób.

 

Prawa i obowiązki uczestników

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line umieszczonego w serwisie internetowym pod adresem www.zuzik.pl. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego).
 2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić mailowo na adres e-mail: dogtrainer@gmail.com lub telefonicznie pod numerem +48509367997. W przypadku zgłoszenia telefonicznego konieczne jest dodatkowe pisemne potwierdzenie rezygnacji.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres Organizatora) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty po odliczeniu kwoty zadatku. W przypadku odwołania przez Organizatora terminu szkolenia i zaproponowania Uczestnikowi innego terminu, który okaże się dla niego niedogodny, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.
 4. Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Centrum Edukacji Kynologicznej Zuzik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – opłaty za szkolenie.
 5. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia 100% należnej za szkolenie opłaty najpóźniej na pierwszych zajęciach.
 6. Uiszczenie opłaty za szkolenie i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje uczestnikowi prawo do udziału w szkoleniu/kursie oraz otrzymaniu niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej (zgodnie z zakresem szkolenia/kursu)
 7. Opłata za szkolenie/kurs podana jest w złotych polskich.
 8. Nie dokonanie opłaty za szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w szkoleniu i upoważnia Centrum Edukacji Kynologicznej Zuzik do skreślenia uczestnika z listy uczestników szkolenia oraz oznacza przepadek zadatku.
 9. Wszelkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej.
 10. Od uczestników oczekuje się aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w 100% przewidzianych zajęć. Istnieje możliwość odpracowania pojedynczych zajęć, gdy uczestnik zgłosi swoją nieobecność minimum 48 godzin przed planowanym terminem szkolenia/kursu (dotyczy także szkoleń indywidualnych).
 12. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać poleceń prowadzącego zajęcia.
 13. Każdy uczestnik szkolenia/kursu zobowiązany jest do punktualnego i aktywnego uczestniczenia w szkoleniu/kursie.
 14. Zabrania się puszczania psów luzem bez wyraźnego polecenia trenera.
 15.  Zabrania się podchodzenia do psów innych uczestników szkolenia/kursu bez wyraźnego polecenia trenera.
 16. Zabrania się zbliżania ze swoim psem do czworonogów innych uczestników szkolenia/kursy bez wyraźnego polecenia prowadzącego zajęcia.
 17. Uczestnicy zobowiązani są posiadać niezbędne akcesoria wymienione w mailu otrzymanym od Organizatora.
 18. Uczestnicy szkoleń dla psów są zobowiązani trenować z czworonogami pomiędzy zajęciami zgodnie z poleceniami trenera.
 19. Zabrania się przychodzenia na zajęcia z psem w kolczatce/łańcuszku zaciskowym itp. W przypadku złamania tego punktu Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o opuszczenie zajęć (bez możliwości ich odrobienia).
 20. Zabrania się stosowania przemocy zarówno werbalnej, jak i fizycznej wobec psa podczas zajęć. W przypadku złamania tego punktu Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o opuszczenie zajęć (bez możliwości ich odrobienia).
 21. Notoryczne łamanie wyżej wymienionych punktów przez Uczestnika upoważnia Centrum Edukacji Kynologicznej Zuzik do skreślenia uczestnika z listy zajęć bez zwrotu opłaty za szkolenie/kurs.
 22. Uczestnik szkolenia/kursu powinien poinformować trenera o problemach zdrowotnych psa uniemożliwiających wykonanie danego ćwiczenia.
 23. W przypadku alergii pokarmowej Uczestnik szkolenia/kursu powinien poinformować o tym trenera podczas zajęć.

 

Ochrona danych osobowych

 Uczestnik szkolenia poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum Edukacji Kynologicznej Zuzik na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem. Uczestnik w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć oraz filmów wykonanych podczas szkolenia do celów własnych.

 

Odpowiedzialność

 Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek niewłaściwego zabezpieczenia psa przez właściciela. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia.